abf

Arbeidernes Båtforening Kristiansand

kjeltringholmen

§ 1. 
Navn

Arbeidernes Båtforening, Kristiansand.
Forkortet A.B.F
Stiftet 17.april 1934
Foreningen er politisk nøytral 

 

§ 2.
Formål

Foreningens mål er:
a) Fremme båtsporten i Kristiansandsområdet, og ivareta medlemmenes interesser på Kjeltringholmen.
b) Støtte opp om alle tiltak til fremme av båtlives utbredelse og båteiernes interesser i de kommunale båthavner.

 

§3.
Emblem

Foreningens vimpel er hvit med rød tekst med emblemet som er: Redningsbøye med 1934 og A.B.F Kristiansand, Kjeltringholmen. 
Med tau som ramme.

 

§4.
Medlemskap

Hovedmedlem kan den bli som bor innen foreningens interesseområde og som styret godkjenner. (§6.) Medlemstallet må ikke overskride Kjeltringholmens kapasitet. 
Kjeltringholmens kapasitet bestemmes på årsmøtet.

Støttemedlem kan den bli som ønsker å støtte ABF sin aktivitet, og som styret godkjenner

 

§5.
Stemmerett

Alle medlemmer som har betalt årsavgiften for foregående år, og æresmedlemmer har stemmerett.

 

§6.
Opptak

Søknad om medlemskap gjøres skriftlig på eget skjema, og søknaden må ha to medlemmers anbefaling. Godkjennelse avgjøres endelig av styret. Medlemmer får tilsendt foreningens lover, 
men har ingen rettigheter før kontingenten er betalt. Minimumsalder for medlemskap er 16 år. Ektefeller / samboer og barn til et medlem har fortrinnsrett ved opptak.

 

§7.
Kontigent og utestående fordringer

Kontingenten skal betales seinest 15. mai inneværende år. Ved for sen betaling påløper purregebyr. Etter 2 purringer kan medlemmet bli strøket, Ingen blir strøket før saken er behandlet i styret etter 1. oktober. 
For utestående fordringer gjelder samme regler.

Innmelding

Innmeldingsavgift er kr 2200.- Ektefeller/samboer til et medlem eller hjemmeboende barn under 18 år betaler kun årskontingent. Dette gjelder også ektefelle/samboer til et avdødd medlem som ønsker å overta medlemskapet. 

§8.
Utmeldelse

Utmeldelse skal skje skriftlig til styret. 

 

§9.
Straff

Medlemmer som med sin oppførsel vekker anstøt og forargelse, skader foreningens formål ved sin opptreden, misbruker foreningens merke eller vimpel eller handler mot foreningens lover eller retningslinjer, blir å straffe 
etter de tiltak som styret vedtar. Eksklusjon skal skje skriftlig etter forutgående varsel. Ekskluderte medlemmer har rett til å anke eksklusjonen inn for foreningens årsmøte som avgjør saken med 2/3 flertall. 
Eventuelle regelbrudd må rapporteres skriftlig til styret. 

 

§10.
Daglig ledelse

Foreningens daglige ledelse ligger hos styreleder og styre, som står ansvarlig ovenfor årsmøtet. Styret har fullmakt til å utpeke representanter for foreningen. 

 

§11.
Høyeste myndighet

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen 1. april hvert år, og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes med 8 dagers varsel hvis: 
a) styret finner det nødvendig,
b) 1/3 av de stemmeberettigede forlanger det.

 

§12.
Beslutningsdyktighet

Et lovlig innkalt årsmøte er beslutningsdyktig uansett fremmøte 

 

§13.1
Årsmøte

Dagsorden for årsmøte:
Sak1. Åpning og konstituering
...........1.1Godkjenning av fullmakter
...........1.2 Godkjenning av innkalling
...........1.3 Godkjenning av saksliste
...........1.4 Valg av møteleder og referent 
Sak 2. Årsberetning
Sak 3..Beretning fra utvalgene 
Sak 4. Regnskap
Sak 5. Ansvarsfrihet for styret.
Sak 6. Kontingent 
Sak 7. Innkommene forslag 
Sak 8. Budsjett
Sak 9. Valg etter § 15. 

§13.2
Forslag

Alle forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må innleveres til styret innen 8 dager før møtet. Skriftlige forslag, innlevert på møtet kan tas opp hvis 2/3 av de stemmeberettigede er enige i dette. 

 

§14.
Forandring av lover

Lovforslag og forslag av økonomisk betydning avgjøres med 2/3 flertall. Andre forslag blir avgjort ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. 

 

§15.
Valg

Følgende valg gjelder for 2 år:
Styreleder, nestleder, sekretær, kasserer, og et styremedlem.
Det ene året velges: Styreleder og styremedlem.
Det andre året velges: nestleder, kasserer og sekretær.

5 medlemmer til arrangementskomitéen, 2 velges det ene året, 3 det andre året
4 medlemmer til holmekomitéen, 2 velges hvert år
3 medlemmer til valgkomitéen, 1 velges det ene året, 2 det andre året
2 revisor, 1 velges hvert år
2 varamedlemmer til styret, 1 velges hvert år
 

§16.
Valgbarhet

Ingen kan nekte å ta et valg, uten å oppgi god grunn. Gjenvalg kan nektes. 

 

§17.
Styremøter

Styremøter innkalles av styreleder eller et flertall i styret. Styrets beslutninger avgjøres med simpelt flertall. Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. 
1. varamann har møterett til styremøter. 

 

§18.
Styret

Styrelederen leder alle foreningsmøter unntatt årsmøtet. Han er foreningens ansvarlige representant og underskriver alle viktige papirer. Han oppbevarer klubbens premier og fører fortegnelse over disse. 
Han kontrollerer foreningens forretningsførsel. Nestleder er styrelederens stedfortreder. 
Sekretæren fører foreningens korrespodanse, fører protokoll på årsmøter, medlemsmøter og styremøter.
Kassereren fører foreningens regnskap, medlemskartotek samt liste over eiendommer, innkrever kontingent og utbetaler regninger. Regnskapet oversendes revisor senest 8 dager før årsmøtet. 

 

§19.
Arrangements- og holmekomité

Arrangementskomiteen arrangerer alle foreningens fester. Komiteen konstituerer en leder som er bindeledd til styret.

Holmekomitéen fører tilsyn med Kjeltringholmen. Komitèen fører liste over alle hytter og alt inventar ,og den foreslår forbedringer og vedlikeholdsarbeid for årsmøtet som bevilger penger til dette. 
Komitéen fordeler og fører tilsyn med dugnadsarbeid på holmen. Styrets styremedlem er fast leder av holme komitéen. 

§20.
Valgkomité

Valgkomitéen fremlegger forslag til valg på årsmøtet 

 

§21.
Revisorer

Revisorene skal utføre tallmessig og kritisk revisjon og innlevere revisjonsprotokoll til årsmøtet. Revisorene skal føre tilsyn med foreningseiendommer og påse at disse er assurert. 

 

§22.
Ikraftsettelse

Disse lover er vedtatt på årsmøtet den 20. mars 1981, revidert 29. mai 1995, 8.april 2005, 28. mars 2012, 22. april 2014, 18.mars 2015, 17.mars 2016, 22.mars 2018 og med siste revisjon pr 25.mars 2019.

Kristiansand den 25. mars 2019

___________________________

Richard Natvig
Styreleder

 

John Pedersen

Sekretær 

 

Tilleggsregler

 

1. Det er ikke renovasjon på Kjeltringholmen. Hver enkelt skal fjerne eget avfall.

2. Ved tilkobling til strømanlegget på bryggene, er det kun tillatt å benytte utstyr godkjent og utlevert av styret i ABF.

3. Ikke-medlemmer/besøkende må vike dersom liten bryggeplass

4. Medlemmer skal være behjelpelig med å gi plass til andre medlemmer, dersom praktisk mulig

5. Medlemmer må følge skilting for longside vs ut-inn. Der det er akterfortøyninger, skal de brukes. 
....Ved resten av brygga kan man ligge longside. 

6. Det er krav til strekkavlaster på alle båter over 24 fot.

7. Det er forbud mot engangsgriller på Kjeltringholmen. 

8. Ikke legg søppel i peisen eller andre steder på holmen. Bål kan bare tennes i peis, eller på bålplass. Husk å slukke.

9. Det må ikke brekkes eller hogges av trærne på holmen uten holmekomiteens tillatelse.

10. Det er båndtvang for hunder. Bruk hundepose. 

11. Hovedmedlemmene har dugnadsplikt. Styret kan innvilge fritak.

12. Medlemmer har plikt til å se etter at holmen forlates i forskriftsmessig stand. (Husk flagget)

13. Voksne har fortrinnsrett i sjøbua etter kl. 22.00.

14. Krabbe- og rægefest i regi av foreningen, er forbeholdt medlemmer med ledsager. Styret kan unntaksvis åpne en fest for ett vennepar.

15. Det er ikke lov å fiske med teiner fra bryggene 

 

Regler for utleiehytter på Kjeltringholmen

1. Skifte av hytter er kl. 17.00 på fredager.

2. "Weekend" fra kl. 17.00 fredag til kl. 17.00 søndag.

3. Uke går foran helg. Dette gjelder kun i forbindelse med trekning.

4. Avgift må være betalt før hytten tas i bruk.

5. Kjøleskapet skal være tilkoplet og påslått i sommersesongen for å unngå lukt i skapet .

6. Sjekk inventar ved ankomst og avreise. Meld fra til holmekomiteen hvis noe mangler eller er blitt ødelagt.

7. Før avreise skal hytte og nærmeste do rengjøres. Hytte 1 får do nr. 1 og hytte 2 får do nr. 2.  I tilegg: Gjestetoaletter ved hovedhytten vaskes av hytte 1 og 2. Herretoalett Hytte 1. Dametoalett Hytte 2.

8. Leietakeren er økonomisk ansvarlig for skader ved ufornuftig bruk.

9. Trekning av hytteleie skal bli avsluttet innen 1.mai. Dugnad vektlegges ved trekking

10. Ved dårlig rengjøring av hytte så kan leietaker bli pålagt et gebyr på kr. 500. Neste leietaker får kr 500 til gode. For hovedhytten er gebyret kr 1000. Må godkjennes av medlem av styre eller holmekomiteen.

11. Rutiner for klipping av plen:

 • De som låner Hytte 1. Klipper plen ved hytte 1.
 • De som låner Hytte 2. Klipper plen ved hytte 2.
 • De som låner Hovedhytta og Anneks Klipper plenene ved siden av.
 • Plen ved brygge klippes av øvrige båtgjester
Regler for ABF`s fiske-konkurranse

Vi arrangerer hvillingkonkurranse i august, siste helg før skolestart

Fiskekonkurransen skal gjennomføres iht fiskeridirektoratets krav til minstemål for fritids- og turistfiskere.

Båteiere som vil delta må være medlem av A.B.F. eller ha familiær tilknytning til foreningen

Hver båteier har anledning til å ta med så mange passasjerer han finner passende, men det
er kun tillatt å fiske med 2 snører pr. båt

Båter som kommer tilbake senere enn fastsatt for konkurransen, 
får sin fangst av hvilling redusert etter følgende tabell :

  • Fra 0-5 minutter: 1 hg
  • Fra 5-10 minutter: 3 hg
  • Fra 10-15 minutter: 5 hg
  • Mer enn 15 minutter blir ikke godtatt

   Følgende vandrepokaler finnes:

  1. For størst vekt av hvilling
  2. For størst vekt av en fisk
  3. For minste fisk (antall cm)
  4. For største antall fisk uansett type

Annonsører.
Ønsker du å støtte foreningen

med en annonse?

Kontakt oss her

abf

Del denne siden:
Del p Facebook Del p Twitter Del p LinkedIn Del p Google+

Nyhetsbrev


Webløsning ©2014-16 av Web Norge basert på Joomla 2.5